سیرک سلاطین
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل خلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی........

اردیبهشت 98
 
تهران، قرچک، سیرک سلاطین
 
هماهنگی با مدیر برنامه ها:  09125547464 - 09113510893 آقای غلامی